top of page

Priser og Betingelser

Vi tar imot korte telefonhenvendelser og/eller e-postforespørsler for en avklaring av om oppdraget er noe vi har anledning til å bistå med. Dette koster ikke noe.

 

Før selve oppdraget starter vil timepris avtales. Vi kan også avtale at oppdraget skal ha en fastpris eller at vi bruker et max antall timer før vi tar en ny vurdering. Ser vi at det vil påløpe mer tid enn det som er anslått til oppdraget, enten fordi det er mer komplekst enn antatt eller det kommer ny informasjon til, vil vi gi deg beskjed om dette slik at du kan vurdere hvorvidt du ønsker at vi arbeider videre på oppdraget. 

 

Prisen varierer avhengig av oppdragets varighet og kompleksitet, samt hvorvidt klienten er privatperson eller bedrift. De fleste oppdrag vil bli fakturert etter medgått tid. Vi ser imidlertid at sluttsummen opp mot det arbeidet som er levert. Du får jevnlig faktura og oversikt over medgått tid. 

 

I de fleste saker som gjelder fast eiendom der det er oppstått tvist, vil en betydelig del av advokatomkostningene kunne dekkes av rettshjelpforsikring som er en del av villaeier/landbruks/innbo og løsøreforsikring. Det samme vil også gjelde i visse andre tilfeller. 

 

I arbeidsrettstvister vil arbeidsgiver i mange tilfeller dekke arbeidstakers advokatkostnader. 

 

Faller du innenfor vilkårene for å få fri rettshjelp vil det offentlige dekke deler av dine advokatkostnader. 

bottom of page